KIJCK. Makelaars

Privacyverklaring KIJCK. makelaars
KIJCK. makelaars is een onderneming die zich inzet om mensen te begeleiden bij de verkoop van hun woning. Daar hebben we informatie voor nodig. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Heeft na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

De contactgegevens zijn:
KIJCK. makelaars
telefoon: 020 215 1337
e-mail: contact@kijck.nl

DE RECHTSGRONDEN WAAROP WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u;
het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een dienst welke via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie (marketing e.d.). Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Als we niet tegemoet kunnen komen aan een verzoek zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

U kunt verzoeken richten aan contact@kijck.nl

EXTERNE PARTIJEN
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld notarissen, NVM en geldverstrekkers. We zullen uw gegevens echter nooit aan partijen doorverkopen. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor het overeengekomen doel. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan, zoals de Belastingdienst of Justitie. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Met de partijen (verwerkers) die deze applicaties aanbieden maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘EU-US Privacy Shield’ vallen. Ontwikkelingen worden nauw gevolgd om uw privacy te kunnen blijven waarborgen. Wilt u hierover meer informatie ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we organisatiebreed de volgende maatregelen genomen:
er zijn met iedere werknemer afspraken gemaakt over het veilig en integer omgaan met uw gegevens;
onze medewerkers maken enkel gebruik van mobiele apparaten welke in beheer zijn en die bij verlies van op afstand kunnen worden gewist door een daarvoor aangewezen bevoegd persoon. Apparaten op vaste werkplekken worden na uitloggen automatisch gewist;
logische wachtwoordbeveiliging, zoals verplichte pincodes en sterke wachtwoorden op alle zakelijke gegevensdragers;
op onze kantoren staan afgesloten papierbakken voor vertrouwelijk papier;
er worden uitsluitend beveiligde internet- en netwerkverbindingen gebruikt, welke niet toegankelijk zijn voor derden;
we werken waar mogelijk met een klantportaal zodat u uw gegevens direct na inloggen in kunt zien en bewerken en u deze niet hoeft te versturen per mail of post. Zo voorkomen we onnodige verwerkingen en mogelijke invoer- en overname fouten;
we sluiten verwerkersovereenkomsten met partijen die gegevens voor ons verwerken;
wij hebben een stringent ict beleid.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

WEBSITE
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KIJCK. makelaars gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting onze Cookiestatement.

VRAGEN OF KLACHTEN?
Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met contact@kijck.nl.
Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de makelaardij kunt u ook contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat we deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.
Laatste wijziging 23-09-2021

PRIVACYVERKLARING – MAKELAARDIJ
WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR NVM-MAKELAARS VASTGELEGD?

U VERKOOPT UW WONING EN U HEEFT HIERVOOR EEN NVM-MAKELAAR INGESCHAKELD
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT. Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals uw geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, legitimatiebewijs met nummer, plaats uitgifte en datum uitgifte;
de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;
de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
foto’s en video’s van de woning;
de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

U WILT EEN WONING KOPEN DIE VIA DE NVM-MAKELAAR WORDT AANGEBODEN
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, gerechtvaardigd belang en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de WWFT.

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
uw mening over de woning;
gegevens over de biedingen;
gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper;
gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling;
wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode van het vorig woonadres van de koper;
overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

U WILT VRIJBLIJVEND OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN HET AANBOD DOOR DE NVM-MAKELAAR
Wij verzamelen de gegevens op grond van de toestemming die u hiervoor geeft. Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld;
overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

U WILT EEN TAXATIE VAN EEN WONING LATEN UITVOEREN EN U HEEFT HIERVOOR DE NVM-MAKELAAR/TAXATEUR INGESCHAKELD
Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen;
een IBAN rekeningnummer voor betaling van uw nota’s;
overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.

GEGEVENSGEBRUIK DOOR DE NVM
De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A – ACTUEEL AANBOD WONINGEN BIJ NVM-MAKELAARS
Als u een woning via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object;
Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B – ACTUEEL AANBOD WONINGEN OP (HUIZEN)WEBSITES, WAARONDER FUNDA
Als u een woning via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C – DATABASE MET HISTORISCH AANBOD
Van alle woningen die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object;
Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs;
De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen;
Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten;
Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes;
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt;
Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden;
NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten;
Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio);
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

DOELEN VAN DE VERWERKING?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
het beheren van ons klantenbestand;
het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u gevonden wat u zocht?
Team KIJCK. Makelaars